Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Uwaga- zmiana miejsca Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Uprzejmie informujemy mieszkańców Gminy Biała, iż od dnia
 02 stycznia 2020 r.  
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  (PSZOK) został ponownie przeniesiony na  ul. Lipową 1 w Białej

PSZOK czynny w okresie letnim 01.4.2020 – 30.09.2020

od wtorku do piątku w godzinach 9:00 – 16:00

każda sobota miesiąca w godzinach 9:00 – 12:00  


PSZOK - Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK zlokalizowany jest w Białej,

ul. Lipowa 1, 48-210 Biała i obsługiwany jest przez Gminę Biała.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przyjmuje odpady z gospodarstw domowych m.in. przeterminowane leki, zużyte baterie, akumulatory, chemikalia, materiały rozbiórkowe, zużyty sprzęt AGD, RTV, odpady zielone z pielęgnacji zieleni oraz pozostałe odpady zebrane w sposób selektywny (papier,szkło,tworzywa sztuczne) z przeznaczeniem do unieszkodliwiania i odzysku.

Zużyty sprzęt elektroniczny i elektrotechniczny można również oddać w placówkach handlowych przy zakupie sprzętu RTV i AGD na zasadach jeden do jednego, rodzaj za rodzaj oraz bezpośrednio u przedsiębiorców lub w organizacjach odzysku sprzętu elektronicznego i elektrycznego, których wykaz znajdą Państwo na stronie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.
Zasady oddania zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego określa art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Zgodnie z przyjętą Uchwałą Rady Miejskiej w Białej Nr XXIII.225.2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Punkt PSZOK czynny jest:

 1. W sezonie letnim:

  od wtorku do piątku w godzinach od 9.00 do 16.00, wszystkie soboty miesiąca w godzinach od 9.00 do 12.00

 2. W sezonie zimowym:

  od wtorku do piątku w godzinach od 9.00 do 16.00, pierwsza sobota miesiąca w godzinach od 9.00 do 12.00.

Odpady przyjmowane są do PSZOK nieodpłatnie, tylko od mieszkańców gminy Biała, po okazaniu ostatniego dowodu wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Do PSZOK przyjmowane są odpady wymienione w Załączniku nr 1 od Uchwały Nr XXIII.225.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (tabela poniżej). Wprowadza się ograniczenie ilości przyjmowanych w PSZOK odpadów budowlanych i rozbiórkowych w ilości 500 kg/rok/nieruchomość. Odpady przyjmowane są na formularzu przyjęcia odpadów (wzór formularza stanowi załącznik do regulaminu korzystania z PSZOK).

Rodzaje odpadów przyjmowane nieodpłatnie w PSZOK zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 09.12.2014r. w sprawie katalogu odpadów:

Odpady niebezpieczne:

Ważne !!!

PSZOK nie będzie przyjmował następujących odpadów:

 1. zmieszane odpady komunalne,

 2. odpady zanieczyszczone

 3. materiały zawierające azbest,

 4. gaśnice i butle gazowe,

 5. szyby samochodowe,

 6. części samochodowe (tj. zderzaki, reflektory itp.)

 7. części pochodzące z maszyn rolniczych ( m.in. opony) ,

 8. odpady nieoznaczone, bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet),

 9. odpady w opakowaniach cieknących.

 10. odpady z działalności rolniczej (folie, worki big bag, siatka ze słomy itp.)

 11. złom

 12. płyta bitumiczna (ondulina)

   

PSZOK nie będzie również przyjmował odpadów budowlanych i rozbiórkowych, odpadów zielonych (trawa, liście), mebli i odpadów wielkogabarytowych wytworzonych w związku ze świadczeniem usług remontowo - budowlanych, pielęgnacji terenów zieleni, sprzątania przez PRZEDSIĘBIORCÓW/ PODMIOTY GOSPODARCZE, gdyż w stosunku do nich stosuje się odrębne przepisy w zakresie gospodarowania odpadami.

Wszelkie informacje o pracy PSZOK można uzyskać na miejscu od pracownika PSZOK lub pod numerem telefonu Urzędu Miejskiego w Białej: 77/ 438 85 57.


Wersja XML