Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

PSZOK - Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK zlokalizowany jest w Białej, ul. Lipowa 1, 48-210 Biała i obsługiwany jest przez Gminę Biała.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przyjmuje odpady z gospodarstw domowych m.in. przeterminowane leki, zużyte baterie, akumulatory, chemikalia, materiały rozbiórkowe, zużyty sprzęt AGD, RTV, odpady zielone z pielęgnacji zieleni oraz pozostałe odpady zebrane w sposób selektywny (papier, szkło, tworzywa sztuczne) z przeznaczeniem do unieszkodliwiania i odzysku.

Zużyty sprzęt elektroniczny i elektrotechniczny można również oddać w placówkach handlowych przy zakupie sprzętu RTV i AGD na zasadach jeden do jednego, rodzaj za rodzaj oraz bezpośrednio u przedsiębiorców lub w organizacjach odzysku sprzętu elektronicznego i elektrycznego, których wykaz znajdą Państwo na stronie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.
Zasady oddania zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego określa art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.


Dni i godziny funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK):


Odpady przyjmowane są do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych nieodpłatnie, tylko od mieszkańców gminy Biała, po okazaniu ostatniego dowodu wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przyjmowane są odpady: 

Odpady niebezpieczne:

Ważne !!!

PSZOK nie będzie przyjmował następujących odpadów:

 1. zmieszane odpady komunalne,
 2. odpady zanieczyszczone,
 3. materiały zawierające azbest,
 4. gaśnice i butle gazowe,
 5. szyby samochodowe,
 6. części samochodowe (tj. zderzaki, reflektory itp.),
 7. części pochodzące z maszyn rolniczych ( m.in. opony),
 8. odpady nieoznaczone, bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet),
 9. odpady w opakowaniach cieknących,
 10. odpady z działalności rolniczej (folie, worki big bag, siatka ze słomy itp.),
 11. złom,
 12. płyta bitumiczna (ondulina).

UWAGA: Od 21 lipca 2022 roku Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów wstrzymuje odbiór frakcji odzież i tekstylia z uwagi na brak możliwości zagospodarowania.

Wprowadza się ograniczenie ilości przyjmowanych w PSZOK odpadów budowlanych i rozbiórkowych w ilości 500 kg/rok/nieruchomość. Odpady przyjmowane są na formularzu przyjęcia odpadów (wzór formularza stanowi załącznik do regulaminu korzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych).

Rodzaje odpadów przyjmowane nieodpłatnie w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie katalogu odpadów:

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych nie będzie również przyjmował odpadów budowlanych i rozbiórkowych, odpadów zielonych (trawa, liście), mebli i odpadów wielkogabarytowych wytworzonych w związku ze świadczeniem usług remontowo - budowlanych, pielęgnacji terenów zieleni, sprzątania przez PRZEDSIĘBIORCÓW/ PODMIOTY GOSPODARCZE, gdyż w stosunku do nich stosuje się odrębne przepisy w zakresie gospodarowania odpadami.

Wszelkie informacje o pracy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych można uzyskać na miejscu od pracownika Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, telefon: 774388540 lub pod numerem telefonu Urzędu Miejskiego w Białej: 774388557.


 

Wersja XML