Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Roczny program współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok

UCHWAŁA NR XXVII.310.2013

RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ

z dnia 15 listopada 2013r.

 

w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok"

 

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234 poz. 1536, zm. Dz. U. z 2011r. Nr 112 poz. 654, Nr 149 poz. 887, Nr 205 poz. 1211, Nr 208 poz. 1241, Nr 209 poz.1244, Nr 232 poz. 1378) Rada Miejska w Białej uchwala, co następuje:

 

§ 1

Uchwala się "Roczny program współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok", stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014r.


PDFUchwała Nr XXVII.310.2013 Rady Miejskiej w Białej z dnia 15 listopada 2013r.pdf


Załącznik nr 1 do uchwały:

PDFRoczny program współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok.pdf

Wersja XML